Финансиска ревизија, ревизија на усогласеност, ревизорско мислење со резерва, воздржување од мислење… Дали знаеш што точно значат овие поими кои ги употребува Државниот завод за ревизија?

recnik-na-poimi-na-DZR