Оваа студија е овозможена со финансиска и логистичка поддршка на ЦЕА, OSI Think Tank Fund и Општина Новаци. Извештаите, наодите и препораките  се  мислења на авторите. Конечниот извештај, резултат на оваа студија не може да бидат копиран, да се репродуцира или дистрибуира, за комерцијални или некомерцијални цели, без претходна согласност на авторите и ЦЕА.

Видете ја студијата на следниот линк