Се надеваме дека оваа анализа ќе влијае врз тимовите на ПВР во министерствата, креаторите на политиките во министерствата, пратениците, граѓанските организации и медиумите, во насока на подигнување на квалитетот на имплементацијата на ПВР во земјата. На овој начин, преку приближување на значењето и имплементацијата на ПВР кон општата јавност сметаме дека ќе дадеме придонес кон унапредување на доброто управување во Република Македонија.

Целосниот извештај е достапен на следниот линк: ПВР во сенка – Извештај за проценка на влијанието за законот за општа управна постапка (2015)