Проектот Зајакнување на влијанието на макроекономските анализи и истражувања за изборот на креатори на политики е поддржан од Think Thank Fund-Open Society Foundation.

Проектот има за цел:
1. Јавна промоција на ЦЕА и нејзината мисија – статии во списанија и весници, стручни мислења на ТВ и на радиостаниците
2. Подигрнување на свесност за прашања од јавен интерес кај јавноста и учесници во креирање политики, иницирање јавна расправа за суштински прашања и влијаење врз политиката – процес на изработка;
3. Специјализација на персоналот за градење на капацитетите за истражување преку обезбедување квалитативна и квантитативна анализа, обликување дебати за јавна политика, предлози за политики и силно влијание врз процесот на креирање политики;

Времетраењето на проектот е од периодот 2009 до 2014 година

Вкупниот буџет изнесува 120.000 евра.