Центарот за економски анализи – ЦЕА заедно со Федерацијата на фармери на Република Македонија – ФФРМ го спроведуваат проектот “Создавање можности за вработување на младите од руралните средини” финансиран од Европската Унија, преку ИПА Програмата за Развој на човечки ресурси.

Целта на проектот е олеснување на вклученоста на младите од руралните средини на пазарот на трудот во Североисточниот плански регион во Македонија. Оваа цел е предвидено да се оствари преку проектните цели 1) унапредување на вештините и разбирањето на вработливоста помеѓу младите од руралните средини 2) овозможување на регионален систем, и 3) развивање на регионална стратегија за социјално и пазарно вклучување на целните групи.

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ