GreenFORCE, е проект финансиран од ЕУ Хоризонт 2020, чија цел е да се поттикне извонредност во научните истражувања и иновации за „зелената транзиција на Западен Балкан“ на Co-PLAN (Албанија), ЦЕА (Северна Македонија) и УБ-ГЕФ (Србија), како средство за подобрување на нивниот истражувачки профил, зајакнување на истражувачките и менаџерските капацитети на нивниот персонал и придонесување за конвергенција меѓу истражувачките капацитети на Западен Балкан (ЗБ) и ЕУ.

Оваа цел ке се постигната преку партнерство на пет организации кои тесно ќе соработуваат за продуцирање на територијално знаење преку истражување и преку институционално учење; размена на знаење меѓу партнерските организации преку примена на циклусот за управување со знаење;

GreenFORCE PROJECT FACTSHEET

facebook: Greenforce Twinning Project

web page: greenforcetwinning.net