Проектот COVID-19 и општините во РС Македонија, го спроведува Центарот за економски анализи.

Проектот има за цел да придонесе кон дискусијата за локалните ефекти од кризата и влијание на COVID-19, врз локалното управување, локалното финансирање и да даде насоки на креаторите на политики како да градат поотпорни региони. Дополнително ќе даде преглед на фискалните опции на општините за справување со ефектите од COVID-19.

Проектот е во времетраење од 6 месеци почнувајќи од 01.09.2020 до 28.02.2021 година.

Вкупниот буџет на проектот изнесува 330.000 мкд.

Овој проект е финансиски поддржан од ЦИВИКА МОБИЛИТАС.