Од одржаната работилница (спонзорирана од Фондација Институт Отворено Општество – Македонија), ЦЕА ги идентификува клучните реформи во буџетирањето на локално ниво, и преку конструктивна дебата им понуди конкретни препораки на претставниците на општинската администрација и на централните власти во врска со децентрализацијата на надлежностите, учеството на граѓаните и невладините организации, подобрено набљудување на децентрализацијата, планирање на општинскиот буџет и обуки за децентрализацијата. Погледнете повеќе во извештајот.

Соопштение