ЦЕА и ИРИЗ подготвија преглед на политиките за претприемништво во Македонија, со посебен осврт на Ромите.

Документот дава преглед на постоечките национални и локални политики кои директно или индиректно се однесуваат на развојот и поддршка на претприемништвото, со фокус на предвидените механизми за искористување на овие политики од страна на маргинализираните групи.

Целта на овој преглед на политиките кои се директни или индиректното поврзани со претприемништвото е да даде вовед во истражување за политиките за претприемништво и постоењето на “другост” со посебен осврт кај Ромите во Македонија.

Целосниот документ ќе го најдете тука