Центарот за економски анализи има потреба од изработка на статистичка анализа на ефекти од тестирање на бихејвиористичкото однесување на даночните обврзници во четири општини.

Повеќе за повикот и опис на услугата на следниот линк:

Повик за анализа на ефекти 

Формулар за понуда

 

 

Почитувани,

Центарот за економски анализи има потреба од изработка на методологија и алатки за тестирање на бихејвиористичкото однесување на даночните обврзници која ќе им помогне на општините за мобилизирање на локалните даночни приходи.

Повеќе за критериумите и опис на услугата на следниот линк:

Повик за краткорочни услуги

Формулар за понуда