Ова претставува детален извештај за сите аспекти од пазарот на труд во Македонија, со податоци добиени од Државниот завод за статистика (главно од нивната анкета за пазарот на труд) и Агенцијата за вработување во Македонија. Извештајот исто така ја рагледува невработеноста по пол, и промените во работниот статус помеѓу невработени од машки и женски пол.

Извештај