Проблемот со невработеноста во Македонија не е нов. Оваа студија презентира разни статистики на карактеристиките на пазарот на труд и главните особини на невработеноста во Македонија. Студијата разгледува како економскиот раст, географската распределеност на финансиите, образованието, малцинскиот статус, сивата економија и многу други фактори влијаат на пазарот на труд.

Извештај