Една од главните задачи на транзиционите економии, во кои спаѓа и Македонија, е да ги достигнат напредните економски нивоа на високо развиените земји. Недостатокот од општествен капитал е огромна пречка за овој процес, бидејќи не дозволува искористување на релативно високото ниво на човечкиот капитал. Овој извештај ја разгледува улогата и важноста на општествениот капитал во економијата, особено во економскиот раст, транзиција, развојот и институциите.

Извештај