м-р. Ивана Велковска од Центар за економски анализи (ЦЕА) и проф. Мирољуб Шукаров од Универзитетот на Југоисточна Европа на 22.02.2018 во

17: 00 часот во просториите на Асоција за економски истражувачи Скопје ќе зборуваат за oдржливост на пензискиот фонд во Република Македонија.

Фондот на ПИОМ бележи се поголеми тековни дефицити кои се повеќе се финансираат од буџетот на државата. Што е главниот причител за ваквиот тренд?
Бројот на осигуреници во Македонија расте, додека просечниот животен век е зголемен за само 1,6 години во последната декада, а процентот на старо население е зголемен за само 1,7% и е најнизок во регионот.
Идентификувањето на главните причини за оваа состојба е првиот чекор кон решавање на проблемот на одржливост.