Во текот на месец Мај 2017 година се одржаа серии од обуки на четири теми и тоа: Барање на работа и вештини за барање работа; Пристап до финансии и финансиско управување на микро бизниси;

Комуникации и развивање на меки вештини и Развивање на бизнис идеја и претприемништво. Секоја од овие обуки траеше по три дена и вкупно ја поминаа 79 учесници. Целната група, како и на целиот проект, беа млади невработени лица од ромска националност од Скопје, Тетово, Битола и Кочани.

Целосното соопштение може да го најдете на следниот линк.