Oвој извештај презентира голем дел макроекономски индикатори за Македонија почнувајќи од 1993-та година па се до 2009-та година, воглавно најосновните индикатори како раст на БДП, инфлација, невработеност, извоз, надворешен долг итн. Исто така извештајот ги разгледува и промените на кои им има подлегнато македонската економија како резултат на глобалната финансиска и економска криза.

Извештај