Во рамки на проектот “Мониторинг на трошењата од буџетите и политичките партии во предизборниот и изборниот процес” кој го спроведуваат Транспаренси Интернешнл-Македонија (ТИ-М) заедно со Центарот за економски анализи (ЦЕА), во прилог кумулативниот извештај за периодот на мониторинг.

Кумулативен Извештај трошењата на буџетите на локално и на централно ниво изготвен од ЦЕА

Извештај трошењата на буџетите на локално и на централно ниво изготвен од ЦЕА Executive Summary – ENG

Проектот е поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија