Коментари.

Нацрт Стратегијата на ЕБОР за Република Македонија.