Висината на сопствените приходи на единиците на локална самоуправа во РС Македонија по  жител во просек на национално ниво изнесуваат 6.441 денари, во 2019 година.

Највисоко, со просечни сопствени приходи по жител остварила општина Новаци со 16.345 денари, а најмалку општина Арачиново со 386 денари по жител.

Висина на сопствени приходи по жител по ЕЛС за 2019 година