Дали данокот е само правна обврска или пак во себе има и
морална димензија?

Предизвик:

o Подоброто разбирање за тоа што ги предизвикува разликите во даночниот
морал кај даночните обврзници е клучен елемент за негово разбирање и
за подобрено прибирање на даноците.
o Институционалните одредници откриваат дека степенот на задоволството
од демократијата, довербата во владата и задоволството од квалитетот на
јавните услуги игра важна улога во зголемувањето на даночниот морал

Препорака:
o Бихевиористички пристап кон даночните обврзници може да понуди и
повеќе од даночните системи кои се базираат на казна.
Неминовно е:
o Воспоставување и примена на систем каде владее правото без исклучоци
и амнестии; како и справување со корупцијата,
o Унапредување на транспарентноста и отчетноста во трошење на
прибраните приходи од даноците
o Активно зголемување на ефективното учеството на граѓаните во
носењето на одлуките и приоритетите за трошење на даночните приходи.

Повеќе на следниот линк.