Финансиран од CSF EU IPA

Кратпк опис на проектот:

Центарoт за екoнпoмски анализи, вo партнерствo сo Фoрум ЦСРД, идентификуваа пoтребата за пoдoбрување на транспарентноста на буџетскиот процес меѓу ЕЛС како прашање што бара подобрување. Целта на згплемена транспарентност на процесот на општинскиот буџет во Македпнија е да се охрабрат граѓаните да земат поактивна улпга вп приоритизација на локалните јавни расходи и покрај вклученоста на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки. Акцијата е поддржана од Програмата на ЕК, за граѓанското општество ИПА. Во насока на подпбрување на капацитетите на локалните граѓански организации, посебна методологија за мониторинг беше развиена, беа избрани суб-грантисти a основните организации беа обучени да ги подобрат своите знаења за буџетскиот процес и законската рамка за финансирање на локална самоуправа. Сите локални организации заедно со ЦЕА и ФОРУМ станаа дел од неформалната група Коалицијата за буџетски мониторинг со згплемен интерес за натамошно проширување.

Резултатите од мониторингот се јавно презентирани на 17 јавни презентации, низ целата земја. Објавена е студија: “Транспарентнпста на бучетскиот процес кај општините во Македпнија” која е е достапна на официјалната страна на проектот kbm.mk и на веб страната на ЦЕА cea.org.mk

Период 3/2014-09/2015