Центарот за економски анализи (ЦЕА) во партнерство со Сумнал, Светла Иднина и Сонце во рамките на проектот “Вработување на млади Роми” финансиран од Европската унија, спроведе истражување за Карактеристики на побарувачка на работна сила – мали и микро претпријатија. Фокус на општини со значителен број на невработено ромско население

Истражувањето е достапно на следниот линк:  Карактеристики на побарувачка на работна сила – мали и микро претпријатија. Фокус на општини со значителен број на невработено ромско население