Во рамки на проектот “Мониторинг на трошењата од буџетите и политичките партии во предизборниот и изборниот процес” кој го спроведуваат Транспаренси Интернешнл-Македонија (ТИ-М) заедно со Центарот за економски анализи (ЦЕА), во прилог се месечните извештај за месец ФЕВРУАРИ 2016 година

 Извештај трошењата на буџетите на локално и на централно ниво изготвен од ЦЕА

Целосен извештај трошењата од буџетите и политичките партии во предизборниот и изборниот процес

 Албански јазик

Проектот е поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија