Министерството за образование и наука ги децентрализираше образовните функции во општините во неколку фази. Првата фаза се состои од наменски дотации, кои се задолжени за покривање на работата и одржувањето на установите (комуналните услуги, греење, комуникација и транспорт, материјали и алатки, поправки итн), додека втората фаза се состои од блок дотации за покривање на работата и одржувањето на соодветната надлежност (трошоците од наменските дотации и платите и другите трошоци за вработените во институцијата). ЕЛС имаат неколку средства за финансирање на нивните трошоци како нивни приходи, кредити, донации, дотации итн. Овој извештај ги разгледува овие трошоци и нивното финансирање, како и можниот фискален недостаток во обезбедувањето на основно образование.

Извештај