Имаш право да знаеш за буџетот и за јавните финансии бидејки ти плаќаш даноци
strip-cel