Целта на овој извештај е да ја презентира потребата за градење на алатки за следење на македонската економија преку достапни информации во одредена состојба и донесување на одлуки за идни краткорочни макроекономски циклуси. Извештајот започнува со преглед на теории на бизнис циклусот и продолжува со објаснување на водечки индикатори, како се создаваат и контекстот во кој може да се искористат. Исто така, создавањето на водечки индикатори е една од алатките планирани со годишниот работен план на ЦЕА, одобрен од УСАИД.

Извештај