Системот и вредноста на државна помош во РСМ

Доделувањето на државна помош е забрането, освен….

Кои се се уште предизвиците во поглавје 08 за државна помош