Државниот завод за ревизија повеќе од добро си ја врши работата со оглед на ресурсите со кои што располага, но недостига разгледување на неговите извештаи во другите институции како и постапување по неговите препораки, е оценка на Центарот за економски анализи, кој го изготви првиот квартален извештај за следењето на работата на Државната ревизија.

Во 2015-та државните ревизори изготвиле 79 ревизорски извештаи со 700 препораки, од кои субјектите кои биле предмет на ревизија спровеле само 147,или речиси 4 пати помалку во однос на претходната година. Експертите сметаат дека недостига кооперативност кај институциите кои треба транспарентно да ги трошат јавните пари, а упатените препораки од државната ревизија да не ги доведуваат во прашање.

Извадок од статија на МРТ. Целата статија е достапна овде