Достапноста на клучни информации за работењето на буџетските корисници до пошироката јавност е од суштинско значење, но само 42% од буџетските корисници имаат ажурирани план и програма за работа на нивните веб страници. Инфографик 3