Со задоволство ве известуваме дека е објавено и достапно второто издание на журналот Annual Review of Territorial Governance in the Western Balkans, на англиски јазик.

Журналот е на мрежата Western Balkan Network on Territorial Governance (TG-WeB), (http://tg-web.eu/) каде членува и Центар за економски анализи – ЦЕА заедно со низа други организации.

Целосното издание и поединечните брифови за политики од низа автори е достапно на http://www.co-plan.org/en/2020-2/

Доколку сакате повеќе да прочитате за финансиите на општините во контекст на Ковид-19, за економската издржаност за алтернативи производство на електрична енергија без лигнит или пак за други видувања од за теми поврзани со територијалното управување во Западен Балкан погледнете ги посебните брифови.

http://www.co-plan.org/en/2020-2/