ЦЕА се состои од Извршен, Надзорен и Советодавен одбор, а покрај членовите на овие одбори, во ЦЕА работат и голем број на економисти, аналитичари и консултанти.

Во продолжение ќе ги најдете контакт информациите и CV-јата на членовите на Извршниот, Надзорниот и Советодавниот одбор.

Извршен одбор

Д-р Марјан Николов

Претседател на ЦЕА CV

дипл. екон. Габриела Димовска

CV

дипл. екон. Игор Митевски

CV

дипл. екон. Ана Марија Петровска

CV

М-р Весна Гарванлиева Андонова

CV

ЧЛЕНОВИ НА ЦЕА ТИМОТ

Bryan Roberts

CV

дипл.прав. Мирослав Трајановски

CV

дипл. екон. Христијан Ристески

CV

дипл. екон. Христина Бојаџиева

Семинарска

дипл. екон. Александра Созовска

Статија

дипл. екон. Фросина Петровска

Статија

дипл. екон. Марија Секуловска

CV

дипл. екон. Славица Доневска

CV

дипл. екон. Борче Смилевски

Претседател на собранието на ЦЕА
CV

Весна Гарванлиева

CV

Email

Димитар Бардаров

Email

Владо Андонов

Email

King Banaian

Email

Giorgio Brosio

Email

Aleks Mourmouras

Email