Клиент: USAID Проект за деловно опкружување

Овој извештај објаснува како фискалната децентрализација може да носи ризици поврзани со значителни хоризонтални фискални нерамнотежи во под-национални влади, што може да покрене инфлација или да ја зголеми макроекономската нестабилност. Сепак, креаторите на политики вообичаено започнуваат некој вид на трансфери на фискални надлежности од централната врз локалната власт без цврста проценка на ефектите на макроекономската стабилност. Затоа, пожелно е истражување на овие односи во контекст на понатамошната фискална децентрализација во Македонија.

Студија English