ЦЕА излегува со препораки за имплементација на препораките на Ad-hok комисијата и за поефикасен буџетски процес

Линк.