Центар за економски анализи – ЦЕА, подготви кост-бенефит анализа на странските директни инвестиции во Македонија од 2007 до 2014 година во слободните економски зони. Анализата ја покажаа потребата од позитивни долгорочни стратегии кои овозможуваат одржливи инвестиции кои се усогласени до политиките за поддршка на домашните инвестиции и за поголеми економски бенефити,  како и промени насочени кон долгорочна оддржливост на инвестициите.
Истражувањето е спроведено во рамките на  проектот Дијалози за визија овозможена со поддршка на Британската амбасада Скопје спроведено преку Институтот за европска политика.