Проектот „Зголемување на транспарентноста и отчетноста преку буџетирање по перформанси” го имплементираат Центар за економски анализи (ЦЕА) и Институтот за демократија “Социетас цивилис”- Скопје (ИДСЦС). Целта на проектот е да промовира буџетска транспарентност за отчетно трошење на на јавните финансии. Ова е планирано да се прави преку зајакнување на капацитетот на буџетските корисници да имплементираат буџетирање по перформанси за отчетно и транспарентно користење на јавните финансии и преку зголемување на јавната свест за потребите од отчетно и транспарентно користење на јавните финансии. Како дел од овој проект ЦЕА и ИДСЦС ќе подготвуваат извештаи, насоки и студии кои ќе им користат на Владата, државните, јавните институции и воопшто на сите буџетските корисници.

Во рамките на проектот ќе се изработат:

• Методологија за мониторинг на транспарентноста и отчетноста на буџетските корисници;

• Мониторинг извештај на транспарентноста и отчетноста на буџетските корисници;

• Извештај за политики на транспарентноста и отчетноста на буџетските корисници;

• Национална работилница за буџетски корисници;

• Студиска посета на земја од ЕУ искусна во буџетирање по перформанси;

• Извештај за политики за потребите и придобивките од буџетирање по перформанси;

• Студија на изводливост за процесот на имплементација на буџетирање по перформанси;

Овој проект ќе ги сподели наодите и препораките за подобрување на транспарентноста на буџетот и преку конференција на национално ниво преку која ќе се води експертска јавна дебата на оваа тема и за начините на кои може да се имплементира буџетирање по перформанси во земјата. Имплементацијата на овој проект започна во февруари 2014 и ќе трае една година. Проектот е финансиран од Европската Унија како дел од програмата Европски инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР) со буџет од 101.000 евра.

Повеќе информации можете да добиете кај Марјан Николов на телефон 02/2444 766, на мејл: info@cea.org.mk или посетете ги веб страните www.cea.org.mk и www.idscs.org.mk .