LGI/OSI од Будимпешта ја спонзорираше студијата за задолжување во единиците на локалната самоуправа во Романија, Бугарија и Македонија. Целта на оваа студија, која се спроведуваше од април 2006-та година, e дa сe направи систематски преглед на системот на фискална децентрализација со акцент на ЕЛС задолжување преку споредба на разни индикатори на ниво на ЕЛС во гореспоменатите земји. Како резултат од проектот се изработени билтен и книга кои можете да ја најдете на нашата страница, додека во ова соопштение за јавноста можете да ги најдете главните заклучоци од оваа студија на ЦЕА.

Соопштение