ЦЕА изработи студија во која се истражува и проценува големината на сивата економија во Македонија. Преку користење на индиректни методи за проценка на сивата економија (ЕСМ и MIMIC методите), ЦЕА пресмета дека релативната големина на сивата економија во Македонија е намалена од 35% од БДП во 2000 год. на 24% од БДП во 2010 год.

ЦЕА ги презентираше резултатите од студијата која ја проценува сивата економија во Македонија во јули 2012 пред ретставници од Министерството за труд и социјална политика

Студијата на англиски азик и извршното резиме на македонски јазик се достапни на следниве линкови:

Студија

Извршно резиме