Коалицијата за буџетски мониторинг на ден 27.08.2015  одржа конференција на тема “Транспарентност на буџетскиот процес на единиците на локална самоуправа – Мониторинг, перцепции, предизвици и научени лекции”  на која беа презентирани активностите и резултатите од проектот.

Беким Имери, Светска Банка Македонија

Соња Стефановска –Трајаноска, УНДП Скопје

Борче Треновски, ЦЕА Скопје

Весна Гарванлиева Андонова, ЦЕА Скопје