Клиент: Националниот совет за претприемништво и конкурентност

Националниот извештај за конкурентност претставува годишен производ на Националниот совет за претприемништво и конкурентност и на ЦЕА, каде се анализираат и коментираат најсуштинските индикатори на конкурентноста. Овој извештај има за задача да го продолжи процесот на анализа и известување за промените во поглед на конкурентноста на македонската економија. Извештајот треба да даде една комплетна слика за постојниот степен на конкурентната способност на македонската економија, со цел да се помогне при дефинирањето на можни стратегии за натамошно подобрување на конкурентноста на домашните фирми. Темата на овогодинешниот извештај е „Економија на знаење како детерминанта на економски раст“.

Студијата може да ја видите на овој линк