Клиент: USAID Проект за деловно опкружување

Во периодот од 19-ти до 25-ти август 2007-ма година во просториите на Micromacro Consultants во Хаг, Холандија, пет економисти од Македонија го надградија ЦЕА макро моделот. Моделот се состои од база на податоци од годишниот економски извештај на Министерството за финансии, ММФ, Народната банка и Државниот завод за статистика. Во август 2007-ма додадовме нова база на податоци која ја користи рамката на Macroabc моделот од 2003-та година. Коефициентите во равенките воглавно беа базирани на Euralyse моделот (Macroabc за 15 ЕУ земји), потоа калибрирани користејќи македонски податоци. Податоци за ЕЛС се соберени и презентирани во согласност со меѓународни стандарди. Резултатите од надградбата се следниве: додавање на ЕЛС модул, тестирање на поврзаноста со главниот ЦЕА модел, тестирање на основно сценарио и варијанти за среден рок.

Модел English