ДЗР во рамките на својата дефинирана мисија има за цел обезбедување на објективни и навремени информации до надлежните државни органи и јавноста за наодите од извршените ревизии, како и преку јасни и ефективни препораки до корисниците на јавните фондови да придонесе за севкупно подобрување на управувањето со јавните финансии.
Во Анализата даваме оценка на законодавните и регулаторни одредби поврзани со работата на Државниот завод за ревизија на Република Македонија. Каква е незаависноста, самостојноста, регулацијата на делување на ДЗР по основано сомневање за сторен прекршок или кривично дело. Повеќе може да прочитате овде
Подготовката на oвој материјал беше овозможена со поддршка од Британска амбасада Скопје, во рамките на проектот “Подобрување на финансиската отчетност и транспарентност во Македонија“. Мислењата и ставовите наведени во овој материјал не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската амбасада.